top of page

Zásady ochrany údajov

Hrá sa nad rámec CLIL

Informácie o ochrane údajov

Ochrane vašich osobných údajov prikladáme veľký význam. Preto striktne dodržujeme zákonné ustanovenia upravujúce prípustnosť nakladania s osobnými údajmi a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia. Nasledujúce vyhlásenie vám dáva prehľad o tom, ako zaručujeme túto ochranu a aké údaje zhromažďujeme za akým účelom.

 

I. Všeobecné informácie o spracovaní údajov

 

1. Rozsah spracúvania osobných údajov

Zhromažďujeme a používame osobné údaje našich používateľov iba vtedy, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie funkčnej webovej stránky, ako aj nášho obsahu a služieb. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov našich používateľov prebieha pravidelne a iba so súhlasom používateľa. Výnimka platí v tých prípadoch, keď predchádzajúci súhlas nie je možné získať zo skutočných dôvodov a spracovanie údajov povoľuje zákon.

EBB Europaberatung GmbH je oprávnená na základe vášho dobrovoľného súhlasu zhromažďovať, spracovávať a uchovávať, kombinovať s inými údajmi, archivovať a používať vaše osobné údaje na účely poskytovania informácií o  Produkty EBB Europaberatung GmbH. Súhlas udeľujete buď písomne, alebo kliknutím na príslušné vyhlásenie. Osobné údaje budú predovšetkým poskytnuté tretím stranám iba vtedy, ak ste s tým vopred vyjadrili svoj výslovný súhlas alebo ak sme povinní tieto údaje odovzdať, napríklad z dôvodu oficiálnej objednávky.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, čl. 6 ods. 1 lit. nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, čl. 6 ods. 1 lit. b GDPR slúži ako právny základ. To platí aj pre operácie spracovania, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie predzmluvných opatrení. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sa týka naša spoločnosť, čl. 6 ods. 1 lit. c GDPR slúži ako právny základ. V prípade zásadných záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby požadujúcej spracovanie osobných údajov slúži ako právny základ článok 6 ods. 1 písm. D) GDPR. Pokiaľ je spracovanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad prvým uvedeným záujmom, čl. 6 ods. 1 lit. f GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie.

3. Vymazanie údajov a doba uloženia

Osobné údaje dotknutej osoby budú vymazané alebo zablokované, akonáhle prestane platiť účel uchovávania. Okrem toho môžu byť údaje uchovávané, ak to stanovil európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v predpisoch, zákonoch alebo iných ustanoveniach EÚ, na ktoré sa vzťahuje zodpovedná osoba. Údaje tiež budú zablokované alebo vymazané, ak uplynie doba uchovávania stanovená vyššie uvedenými štandardmi, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov na účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

II. Poskytovanie webovej stránky a vytváranie protokolových súborov

1. popis a rozsah spracovania údajov

Pri každej návšteve našich webových stránok náš systém automaticky zhromažďuje údaje a informácie z počítačového systému volajúceho počítača.

Zhromažďujú sa nasledujúce údaje:

(1) Informácie o použitom type a verzii prehliadača

(2) Operačný systém používateľa

(3) Poskytovateľ internetových služieb používateľa  používateľa

(4) IP adresa užívateľa

(5) Dátum a čas prístupu

(6) Webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostane na naše webové stránky

(7) Webové stránky, na ktoré sa systém používateľa dostáva prostredníctvom našich webových stránok

Údaje sú tiež uložené v protokolových súboroch nášho systému. IP adresy užívateľa alebo iné údaje, ktoré umožňujú priradenie údajov užívateľovi, tým nie sú dotknuté. Tieto údaje nie sú uložené spolu s inými osobnými údajmi používateľa.

Spoločnosť EBB Europaberatung GmbH nemôže tieto údaje priradiť konkrétnym osobám. Slúžia výlučne na štatistické vyhodnotenie a vylepšenie našich ponúk a služieb poskytovaním informácií o použití informácií poskytovaných spoločnosťou EBB Europaberatung GmbH.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom dočasného uchovávania údajov je čl. 6 ods. 1 lit. f GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Dočasné uloženie adresy IP systémom je nevyhnutné na to, aby bolo možné webové stránky doručiť do počítača používateľa. Na to musí IP adresa užívateľa zostať uložená počas celej relácie.

Náš oprávnený záujem na spracovaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 lit. f GDPR spočíva aj v týchto účeloch.

4. Trvanie skladovania

Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade zberu údajov za účelom poskytovania webovej stránky to je prípad, keď sa príslušná relácia skončila.

 

III.  Používanie cookies

 

1. Vlastné súbory cookie

a) Popis a rozsah spracovania údajov

Náš web používa cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači alebo internetovým prehliadačom v počítačovom systéme používateľa. Ak používateľ navštívi webovú stránku, v operačnom systéme používateľa môže byť uložený súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje reťazec charakteristických znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom spustení webovej stránky. Používame cookies, aby bol náš web užívateľsky príjemnejší. Niektoré prvky našich webových stránok vyžadujú, aby bol volajúci prehliadač identifikovaný aj po zmene stránky. Prihlasovacie informácie (II číslo 1) sú uložené a prenášané v súboroch cookie.

b) Právny základ pre spracovanie údajov 

Právnym základom spracúvania osobných údajov pomocou súborov cookie je čl. 6 ods. 1 lit. f GDPR.

c) Účel spracovania údajov

Účelom používania technicky potrebných súborov cookie je zjednodušiť používanie webových stránok pre používateľov. Niektoré funkcie našich webových stránok nemožno ponúkať bez použitia súborov cookie.

d) Trvanie uchovávania a obmedzenie používania súborov cookie

Cookies sú uložené v počítači užívateľa a prenášané na naše stránky. Na konci každej relácie sa automaticky odstránia.

Ako užívateľ máte plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Prenos cookies môžete deaktivovať alebo obmedziť zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek odstrániť. To sa dá urobiť aj automaticky. Ak sú pre naše webové stránky deaktivované súbory cookie, je možné, že už nebude možné plne využívať všetky funkcie webových stránok.

2. Využívanie služieb analýzy webových stránok

a) Popis a rozsah spracovania údajov

Do webových stránok, ktoré prevádzkujeme, sú integrované rôzne analytické nástroje.

Google Analytics

Niektoré webové stránky používajú Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako ju používatelia používajú. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Vzhľadom na aktiváciu anonymizácie IP na týchto webových stránkach však spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vašu IP adresu predtým skráti. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách na webových stránkach a na poskytnutie prevádzkovateľom webových stránok ďalšie služby súvisiace s používaním webových stránok a používaním internetu. IP adresa prenášaná vašim prehliadačom v kontexte služby Google Analytics nie je zlúčená s inými údajmi Google. Údaje Google Analytics nemožno poskytovať ďalej bez súhlasu zákazníka, pokiaľ neexistujú špeciálne okolnosti, ako sú zákonné požiadavky.

Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované súborom cookie a súvisiace s vašim používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP) a spracovávať tieto údaje stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Ďalšie informácie o tom, ako Google Analytics zaobchádza s údajmi používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk .

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Google a vašich právach na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov na  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

 

b) Právny základ pre spracovanie údajov 

Právnym základom dočasného ukladania údajov a súborov denníka je čl. 6 ods. 1 lit. f GDPR.

c) Účel spracovania údajov

Účelom použitia údajov a analýz so službami webových stránok je optimalizácia našich služieb.

d) Trvanie uchovávania a obmedzenie používania súborov cookie

Cookies sú uložené v počítači užívateľa až dva roky a sú prenášané užívateľom na naše stránky.

Ako používateľ máte tiež plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Prenos cookies môžete deaktivovať alebo obmedziť zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek odstrániť. To sa dá urobiť aj automaticky. Ak sú pre naše webové stránky deaktivované súbory cookie, je možné, že už nebude možné plne využívať všetky funkcie webových stránok.

3. Remarketing

Webové stránky používajú funkciu remarketingu Google Inc. („Google“) alebo „podobnú cieľovú skupinu“. Táto funkcia umožňuje zacielenie návštevníkov stránok na reklamy prostredníctvom prispôsobených reklám založených na záujmoch, ktoré sa návštevníkom týchto stránok doručujú vtedy, keď navštívte iné stránky v Reklamnej sieti Google. Google používa súbory cookie na analýzu používania webových stránok, ktoré sú základom pre vytváranie inzerátov orientovaných na záujmy. Spoločnosť Google ukladá v prehliadačoch návštevníkov webových stránok malý súbor s postupnosťou čísiel. Toto číslo je slúži na zaznamenávanie návštev webových stránok a anonymizovaných údajov o používaní webových stránok. Žiadne osobné údaje o návštevníkoch týchto webových stránok sa neukladajú. Ak následne navštívite inú webovú stránku v Reklamnej sieti Google, zobrazia sa reklamy, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú zahŕňať predtým prístupné oblasti produktov a informácií.

Používanie súborov cookie tretími stranami môžete zakázať na stránke deaktivácie iniciatívy Network Advertising Initiative na adrese  http://www.networkadvertising.org/choices/  a implementácia dodatočných informácií o odmietnutí, ktoré sú v nich uvedené.

Viac informácií o službe Google Remarketing a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na:  http://www.google.com/privacy/ads/

Na niektorých našich webových stránkach používame remarketingovú funkciu „Custom Audiences“ spoločnosti Facebook Inc. (1601 s. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook“).

Táto funkcia slúži na zacielenie návštevníkov webu na záujmovo orientovanú reklamu na Facebooku.

Za týmto účelom bola na webovú stránku implementovaná remarketingová značka Facebook. Táto značka vytvára priame spojenie so servermi Facebook pri návšteve webovej stránky a na server Facebook sa prenáša, ktoré z našich stránok ste navštívili. Facebook mapuje tieto informácie do vášho osobného účtu na Facebooku. Keď navštívite sociálnu sieť Facebook, budú sa vám zobrazovať prispôsobené facebookové reklamy založené na záujmoch.

Ak chcete namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, môžete deaktivovať funkciu remarketingu „Vlastné publiká“ na adrese  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Ďalšie informácie o zbere a používaní údajov spoločnosťou Facebook, vašich právach a spôsoboch ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese  https://www.facebook.com/about/privacy/ .

 

IV.  Kontaktovanie

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Na niektorých našich internetových stránkach je umiestnený kontaktný formulár, ktorý je možné použiť na elektronický kontakt. Ak užívateľ akceptuje túto možnosť, údaje zadané do vstupnej masky nám budú prenesené a uložené. Tieto údaje sú:

(1) Krstné meno

(2) Meno

(3) Predmet

(4) E-mail

(5) Vaša správa

V čase odoslania správy sú tiež uložené nasledujúce údaje:

(1) IP adresa užívateľa

(2) Dátum a čas vstupu

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy. V takom prípade budú uložené osobné údaje používateľa zaslané e-mailom.

V tejto súvislosti nie sú údaje zverejňované tretím stranám. Údaje sa používajú výlučne na spracovanie konverzácie.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom spracúvania údajov prenášaných počas nadväzovania kontaktu je čl. 6 ods. 1 lit. f GDPR. Ak je e-mailový kontakt zameraný na uzavretie zmluvy, potom je ďalším právnym základom spracúvania čl. 6 exp. 1 lit. b GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov zo vstupnej masky slúži iba nám  pokiaľ ide o spracovanie nadviazania kontaktu.

Ostatné osobné údaje spracúvané počas procesu odosielania prostredníctvom kontaktného formulára slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktného formulára a zaistila bezpečnosť našich IT systémov.

4. Trvanie skladovania

Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Pokiaľ ide o osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a údaje odoslané e-mailom, je to prípad, keď je príslušný rozhovor s používateľom ukončený. Rozhovor sa skončí, ak z okolností možno vyvodiť, že záležitosť bola raz a navždy objasnená.

Ak zákonné ustanovenia ustanovujú povinnosti uchovávania (napr. Šesť rokov pre prijaté obchodné listy, § 257 ods. 4 nemeckého obchodného zákonníka (HGB)), vymazanie sa vykoná po uplynutí zodpovedajúceho obdobia.

V. Údaje, ktoré ste poskytli

1. Popis a rozsah spracovania údajov

V niektorých oblastiach webu môžete byť požiadaní o poskytnutie osobných údajov, aby ste mohli používať popísané ponuky alebo bezplatné funkcie alebo sa zúčastniť špeciálnych akcií (objednávky predplatného, objednávky produktov, redakčné alebo reklamné bulletiny, účasť v súťažiach alebo iné propagačné akcie) . Budete informovaní o tom, ktoré informácie musíte poskytnúť pre tieto ponuky a ktoré údaje môžete dobrovoľne poskytnúť.

Môžu sa zbierať najmä tieto údaje: meno, adresa, bankové údaje, heslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, vyhlásenia o súhlase, informácie o uzatvorenej právnej transakcii.

Aby sme splnili vašu objednávku alebo registráciu, odovzdávame vaše údaje partnerom, ktorí zase konajú v súlade s predpismi o ochrane údajov.

Kedykoľvek môžete požiadať o odstránenie svojho zákazníckeho účtu na adrese datenschutz (*) fazit-communication (.) De.

Pri prihlásení sa na odber bulletinu dostane používateľ po registrácii potvrdzujúcu správu, ktorá obsahuje odkaz na konečnú registráciu (dvojité prihlásenie). To zaisťuje, že je spravodajca výslovne požadovaný.

Môžete sa odhlásiť z odberu noviniek prostredníctvom prispôsobeného odkazu, ktorý bude odoslaný s každou poštou.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Ak je účelom zberu údajov uzatvorenie zmluvy, právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 lit. b GDPR. Údaje budú ďalej spracované na základe vami udeleného súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. A GDPR).

3. Účel spracovania údajov

Údaje sú spracovávané za účelom umožnenia využívania príslušných ponúk a funkcií. Pokiaľ poskytujete ďalšie údaje dobrovoľne, používame ich na navrhovanie našich služieb podľa vašich potrieb.

4. Trvanie skladovania

Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. To je spravidla prípad, ak je služba, ktorú ste použili (napr. Objednávka bulletinu, vytvorenie osobného užívateľského profilu) zrušená.

Ak zákonné ustanovenia ustanovujú povinnosti uchovávania (napr. Šesť rokov pre prijaté obchodné listy, § 257 ods. 4 HGB), vymazanie sa vykoná po uplynutí zodpovedajúceho obdobia.

VI. Používanie odkazov alebo doplnkov na sociálne siete

1. Všeobecné

Kanály sociálnych médií sú prepojené s naším webom. Kliknutím na tlačidlo budete presmerovaní na príslušnú sieť. Priame prepojenie medzi stránkami existuje iba vtedy, ak ste prihlásení do príslušnej siete.

Na naše webové stránky sme možno zaradili tlačidlá („doplnky“) z rôznych sociálnych sietí, aby ste mohli využívať aj interaktívne možnosti sociálnych sietí, ktoré na našich webových stránkach používate. Tieto doplnky poskytujú rôzne funkcie, ktorých predmet a rozsah určujú prevádzkovatelia sociálnych sietí. Na lepšiu ochranu vašich osobných údajov používame postup 2 kliknutia. Stlačením tlačidla vedľa príslušného zásuvného modulu sa aktivuje zásuvný modul, ktorý je indikovaný zmenou farby tlačidla zásuvného modulu zo sivej na farebnú. Potom môžete príslušný doplnok použiť kliknutím na tlačidlo doplnku. Upozorňujeme, že nie sme poskytovateľmi sociálnych sietí a nemáme žiadny vplyv na spracovanie údajov príslušnými poskytovateľmi služieb. Právnym základom pre používanie doplnkov je, pokiaľ sú tu spracúvané osobné údaje, čl. 6 ods. 1 f GDPR EÚ, pričom náš oprávnený záujem spočíva v poskytnutí možností interakcie na účely reklamy (odôvodnenie 47 GDPR EÚ) a v dizajne našich internetových služieb zameranom na dopyt pre interakciu so sociálnymi sieťami, do ktorých sú používatelia našich webových stránok patrí.

Viac podrobností o jednotlivých doplnkoch nájdete v nasledujúcich informáciách:

2. Facebook/Instagram

Naše stránky obsahujú doplnky zo sociálnej siete „Facebook“, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku poznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidla „Páči sa mi to“ na našej stránke. Prehľad doplnkov pre Facebook nájdete tu:  http://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Keď aktivujete doplnok, vytvorí priame spojenie medzi vašim prehliadačom a serverom Facebook. Facebook dostane informáciu, že ste navštívili našu stránku so svojou IP adresou. Ak ste prihlásení do svojho účtu Facebook, kliknete na tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku, vo svojom profile na Facebooku sa môžete odkázať na obsah našich stránok.

Radi by sme upozornili, že ako poskytovateľ stránok si nie sme vedomí obsahu prenášaných údajov ani toho, ako ich Facebook používa, a že nezodpovedáme za spracovanie údajov spoločnosťou Facebook. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Facebooku na  http://de-de.facebook.com/policy.php

Tlačidlo Instragram prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Príslušné vyhlásenie o ochrane údajov nájdete na  https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content .

 

3. YouTube

Videá z externej video platformy YouTube sú integrované na našich webových stránkach. Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Štandardne nie je nadviazané žiadne automatické pripojenie k serverom YouTube. To znamená, že operátor od vás pri vyvolávaní webových stránok nedostáva žiadne údaje. Ak videá nemajú náhľadový obrázok, video sa zobrazí prostredníctvom rámca iFrame.

Sami môžete rozhodnúť, či by mali byť aktivované videá YouTube. Až keď povolíte prehrávanie videí kliknutím na „Spustiť video“, súhlasíte s tým, že údaje, ktoré sú na to potrebné (vrátane internetovej adresy aktuálnej stránky a vašej adresy IP), budú odoslané operátorovi. .

Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, povoľujete službe YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Ďalšie informácie o tom, ako sa používajú údaje používateľov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese  https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

 

VII. Práva dotknutej osoby

Pokiaľ spracúvate osobné údaje, ste dotknutí v zmysle GDPR a voči zodpovednej osobe máte nasledujúce práva:

1. Právo na informácie

Zodpovednú osobu môžete požiadať o potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Ak dôjde k takémuto spracovaniu, môžete od zodpovednej osoby požiadať o nasledujúce informácie:

(1) účely, na ktoré sa spracúvajú osobné údaje;

(2) kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;

(3) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo stále sú sprístupnené osobné údaje, ktoré sa vás týkajú;

(4) plánovaná doba uchovávania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo, ak to nie je možné, konkrétne kritériá na určenie doby uchovávania;

(5) existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, právo na obmedzenie spracúvania prevádzkovateľom alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu;

(6) existencia práva na odvolanie sa voči dozornému orgánu;

7. všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak nie sú osobné údaje získané od dotknutej osoby;

(8) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR a - aspoň v týchto prípadoch - zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Máte právo požadovať informácie o tom, či sa vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. V tejto súvislosti môžete požiadať o informovanie o príslušných zárukách podľa čl. 46 GDPR v súvislosti s prenosom.

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu a/alebo doplnenie údajov voči prevádzkovateľovi, ak sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, nesprávne alebo neúplné. Zodpovedná osoba bezodkladne vykoná opravu.

3. Právo na obmedzenie spracovania

Za nasledujúcich podmienok môžete požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov:

(1) ak spochybňujete presnosť osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, po dobu, ktorá umožňuje správcovi údajov overiť správnosť osobných údajov;

(2) spracovanie je nezákonné a vy odmietnete vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie používania osobných údajov;

(3) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

(4) ak ste podali námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ nebolo stanovené, či oprávnené dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Ak ide o spracovanie osobných údajov  ktoré sú vo vzťahu k vám obmedzené, môžu byť tieto údaje spracúvané - okrem uchovávania - iba s vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitých verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak bolo obmedzenie spracovania obmedzené podľa vyššie uvedených podmienok, pred zrušením obmedzenia vás bude zodpovedná osoba informovať.

4. Právo na vymazanie

a) Povinnosť vymazať

Môžete požiadať správcu údajov, aby bezodkladne vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný tieto údaje bezodkladne vymazať, ak platí jeden z nasledujúcich dôvodov:

(1) Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

(2) Odvoláte svoj súhlas, na ktorom bolo založené spracovanie podľa čl. 6 ods. 1 lit. a alebo umenie. 9 ods. 2 lit. GDPR a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie.

(3) Podáte námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, alebo podáte námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 2 GDPR.

(4) Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli spracované nezákonne.

(5) Vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorým prevádzkovateľ podlieha.

(6) Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

b) Informácie tretím stranám

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a je povinný ich vymazať podľa čl. 17 ods. 1 GDPR, prijme primerané opatrenia vrátane technických opatrení s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, aby informoval spracovateľov údajov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že ste ako dotknutá osoba požiadali o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópií alebo replikácií týchto osobných údajov.

c) Výnimky

Právo na zrušenie neexistuje, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné:

(1) uplatňovať slobodu prejavu a informácií;

2) na splnenie zákonnej povinnosti požadovanej pri spracúvaní podľa práva Únie alebo členských štátov, ktorým prevádzkovateľ podlieha, alebo na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej ovládač;

(3) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa čl. 9 ods. 2 lit. h a ja a umenie. 9 ods. 3 GDPR;

(4) na účely archivácie vo verejnom záujme, účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v písmene a) znemožní alebo vážne zhorší dosiahnutie cieľov takéhoto spracovania, alebo

(5) uplatňovať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky.

5. Právo na informácie

Ak ste využili svoje právo na to, aby správca údajov opravil, vymazal alebo obmedzil spracúvanie, je povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, zverejnené, o tejto oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzení spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Zodpovedná osoba má právo byť informovaná o týchto príjemcoch.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré ste poskytli zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo postúpiť tieto údaje ďalšej zodpovednej osobe bez prekážok zodpovednej osoby, ktorej boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že

(1) spracovanie je založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 lit. GDPR alebo čl. 9 ods. 2 lit. GDPR alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 lit. b GDPR a

2. spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných metód.

Pri uplatňovaní tohto práva máte tiež právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, priamo od jedného správcu údajov k druhému správcovi údajov, pokiaľ je to technicky možné. Tým nie sú dotknuté slobody a práva iných osôb.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

7. Právo na námietku

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov vyplývajúcich z vašich konkrétnych okolností proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, podľa článku 6 ods. 1 písm. E) alebo f) GDPR; to platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.

Prevádzkovateľ potom už nespracúva vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné dôvody hodné ochrany pri spracúvaní, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracúvanie neslúži na uplatňovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takýmto priamym marketingom.

Pokiaľ namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nebudú na tieto účely spracúvané.

Bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES máte právo uplatniť svoje právo na námietku v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti prostredníctvom automatizovaných postupov s využitím technických špecifikácií.

8. Právo odvolať súhlas s prehlásením o ochrane údajov

Máte právo svoje odvolanie súhlasu s ochranou údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania.

9. Automatizované rozhodovanie v individuálnych prípadoch vrátane profilovania

Máte právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní - vrátane profilovania - ktoré má voči vám právne účinky alebo vás podobným spôsobom významne poškodzuje. To neplatí, ak rozhodnutie

(1) je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a zodpovednou osobou,

2. právne predpisy Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba, sú prípustné a tieto právne predpisy obsahujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov; alebo

(3) s vašim výslovným súhlasom.

Tieto rozhodnutia však nemusia byť založené na špeciálnych kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ čl. 9 ods. 2 lit. a alebo g a boli prijaté primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov.

V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 3 prijme zodpovedná osoba primerané opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov, vrátane prinajmenšom práva na zásah osoby zodpovednou za vyhlásenie svoje vlastné postavenie a napadnúť rozhodnutie.

  10. Právo na odvolanie sa na dozorný orgán

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo odvolať sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte, v ktorom máte bydlisko, pracujete alebo v ktorom máte podozrenie, že došlo k porušeniu, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa ste v rozpore s GDPR.

Dozorný orgán, ktorému bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o stave a výsledkoch sťažnosti vrátane možnosti opravného prostriedku podľa článku 78 GDPR.

11. Úprava údajov a odvolanie

Na požiadanie vás EBB Europaberatung GmbH písomne informuje; berúc do úvahy zákonné požiadavky, či a aké osobné údaje sú uložené. Svoje otázky posielajte na adresu datenschutz (*) fazit-communication (.) De.

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek aktualizovať, opraviť, doplniť alebo vymazať.

Ak to nie je technicky možné na adrese, na ktorej ste poskytli údaje, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na nasledujúcej adrese:

info@europaberatung-berlin.de

Túto adresu je možné použiť aj na odvolanie daného súhlasu s použitím vašich údajov. V takom prípade budú vaše údaje okamžite vymazané. Pokiaľ boli s vašim súhlasom prenesené údaje tretím stranám, budú tieto tretie strany ihneď informované a požiadané o ich vymazanie. Máte právo obmedziť svoj súhlas s používaním vašich údajov. V takom prípade budú údaje vymazané iba v rozsahu obmedzenia.

Z technických dôvodov nemožno úplne vylúčiť, že medzi zrušením a použitím vašich údajov môže dôjsť k prekrytiu v rámci kampane, ktorá už začala.

bottom of page